144/2022 – Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ιλίου, για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4456/2017

144/2022 – Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ιλίου, για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4456/2017