165/2023 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά τη με αριθμ. πρωτ. 87853/29.11.2022 2η Εκτελεστική, βάση της με αριθμ. πρωτ. 41753/15.06.2021 υπογραφείσας Συμφωνίας Πλαίσιο τριετούς (3) διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

165/2023 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά τη με αριθμ. πρωτ. 87853/29.11.2022 2η Εκτελεστική, βάση της με αριθμ. πρωτ. 41753/15.06.2021 υπογραφείσας Συμφωνίας Πλαίσιο τριετούς (3) διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

165/2023 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά τη με αριθμ. πρωτ. 87853/29.11.2022 2η Εκτελεστική, βάση της με αριθμ. πρωτ. 41753/15.06.2021 υπογραφείσας Συμφωνίας Πλαίσιο τριετούς (3) διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»