182/2023 – Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης μέσω αντιτίμου, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2023