193/2023 – Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιλίου στην Πρόσκληση με κωδικό αττ 024 (Α/Α ΟΠΣ 2406) με τίτλο «Συνέχιση Κέντρων Κοινότητας»