202/2023 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά την «Προμήθεια κατακόρυφης σήμανσης ρυθμιστικών πινακίδων και λοιπών συμβάσεων οδών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Δήμο Ιλίου»

202/2023 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά την «Προμήθεια κατακόρυφης σήμανσης ρυθμιστικών πινακίδων και λοιπών συμβάσεων οδών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Δήμο Ιλίου»

202/2023 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά την «Προμήθεια κατακόρυφης σήμανσης ρυθμιστικών πινακίδων και λοιπών συμβάσεων οδών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Δήμο Ιλίου»