235/2023 – Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα κάδων απορριμμάτων