239/2023 – Πίνακας αμοιβών της δικηγόρου Αθηνών Ελένης – Αναστασίας Παπαδήμα και βεβαίωση καλής εκτέλεσης