244/2023 – Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους