247/2023 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την «Προμήθεια λιπαντικών»