261/2023 – Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεων έτους 2022