008/2023 – λήψη κανονιστικής απόφασης για εφαρμογή κυκλοφοριακής ρύθμισης στην οδό ΔΙΟΣ