Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 3463/15-01-2024 (ΑΔΑ: 6Κ36ΩΕΒ-ΛΑ4) για την κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικού Συμβούλου

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 3463/15-01-2024 (ΑΔΑ: 6Κ36ΩΕΒ-ΛΑ4) για την κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικού Συμβούλου

Η Δήμαρχος Ιλίου
έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 εδαφ. δ’ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 17 & 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4622/19 (ΦΕΚ 133 Α/7-8-2019): «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53 Α/11-3-2020): «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»
 5. Την ανάγκη επικουρίας της Δημάρχου Ιλίου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της και γενικότερα του έργου της.
 6. Την υπ’ αριθμ. 1587/05-01-24 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί πρόβλεψης της σχετικής δαπάνης στον προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2024.

 

Γνωστοποιεί

 

Την ανάγκη πλήρωσης των παρακάτω τεσσάρων (4) θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για την επικουρία της Δημάρχου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της και γενικότερα του έργου της και συγκεκριμένα:

 1. Μία (1) θέση Ειδικού Συμβούλου, προκειμένου να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενόψει και των διατάξεων του ν. 5056/23 περί κατάργησης των σχολικών επιτροπών, καθώς και σε θέματα προγραμμάτων νέας γενιάς και δια βίου μάθησης.
 2. Μία (1) θέση Ειδικού Συμβούλου, προκειμένου να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενόψει και των διατάξεων του ν. 5056/23 περί κατάργησης των σχολικών επιτροπών, ανάπτυξης και λειτουργίας κοινωνικών φροντιστηρίων, καθώς και εκπόνησης τοπικών προγραμμάτων
  για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.
 3. Μία (1) θέση Ειδικού Συμβούλου, προκειμένου να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα επιμέλειας κειμένων, εθιμοτυπίας, επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων και ενημέρωσης των πολιτών.
 4. Μία (1) θέση Ειδικού Συμβούλου, προκειμένου να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ψηφιακής στρατηγικής, καθώς και σε θέματα ανάπτυξης Τεχνολογιών Πληροφορικής, Επικοινωνιών και δικτύων του Δήμου.

 

Α. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 163 του ν.3584/2007.
Β. Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής συναφές με το αντικείμενο της απασχόλησης
Γ. Εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση αντίστοιχη με τα αντικείμενα της θέσης. Οι ενδιαφερόμενοι,-ες πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών
3. Έγγραφα που να πιστοποιούν την αντίστοιχη εμπειρία όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνουν ότι έχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού και σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού.
5. Βιογραφικό σημείωμα και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που τεκμηριώνει την επαγγελματική τους εμπειρία.
6. Οποιαδήποτε κατά την κρίση τους επιπλέον δικαιολογητικά.

 

Η πλήρωση των θέσεων των Ειδικών Συμβούλων θα διενεργηθεί με απόφαση της Δημάρχου, η οποία και θα προσλάβει τα πρόσωπα που κατά την κρίση της είναι κατάλληλα για την παραπάνω θέση. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τους/τις προσλαμβανόμενους,-ες ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται αυτοπροσώπως στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου (Κάλχου 48-50, 1ος όροφος) μέσα σε προθεσμία 5 (πέντε) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη μέρα της δημοσίευσης της παρούσας.

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια Εφημερίδα, στην Διαύγεια, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η Δήμαρχος
Ανδριάνα Αλεβίζου

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 17/01/2024 έως και 22/01/2024.

6Κ36ΩΕΒ-ΛΑ4 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2024a

ΨΚ2ΝΩΕΒ-ΝΟΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣa