Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης της υπ’ άριθμ 68378/11-09-2023 (ΑΔΑ: 61Ο9ΩΕΒ-124)

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης της υπ’ άριθμ 68378/11-09-2023 (ΑΔΑ: 61Ο9ΩΕΒ-124)

Aνάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων, κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων που υποβλήθηκαν, αναφορικά με την υπ’ αριθ. 68378/11-09-2023 (ΑΔΑ: 61Ο9ΩΕΒ-124) ανακοίνωση κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων για τη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για χρονικό διάστημα έως εννέα (9) μηνών (για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή-ΩΔΕΙΟ) από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικά έντεκα (11) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου της Διεύθυνσης Πολιτισμού, σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρακτικά επιλογής προσωπικού από τις οριζόμενες επιτροπές.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣa

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝa