Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 79873/27-10-2023 για την πρόσληψη συνολικά επτά (7) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 79873/27-10-2023 για την πρόσληψη συνολικά επτά (7) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων

Ανακοινώνουμε την πρόσληψη συνολικά επτά (7) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες, από την ημερομηνία πρόσληψης, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών.

Η 10ήμερη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 01/11/23 και λήγει την 10/11/23.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΔ 85 (ΑΑ)a

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ 7 ΑΤΟΜΑ (ΑΑ)a

ΑΙΤΗΣΗa

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗa