Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης υπ ’ αριθμ . 68378/11-09-2023 (ΑΔΑ: 61Ο9ΩΕΒ-124)

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης υπ ’ αριθμ . 68378/11-09-2023 (ΑΔΑ: 61Ο9ΩΕΒ-124)

Προβαίνουμε σήμερα την 02-10-2023 στην ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων αναφορικά με την υπ’ αριθ. 68378/11-09-2023 (ΑΔΑ: 61Ο9ΩΕΒ-124) ανακοίνωση για τη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για χρονικό διάστημα έως εννέα (9) μηνών (για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή-ΩΔΕΙΟ) από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικά έντεκα (11) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου της Διεύθυνσης Πολιτισμού, σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρακτικά επιλογής προσωπικού από τις οριζόμενες επιτροπές.

Η έναρξη της 3ημερης προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων των υποψηφίων, αρχίζει την 03-10-2023 και λήγει την 05-10-2023.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝa

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗa