014/2023 – έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας που αφορά την επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία για τη σύναψη 2ης εκτελεστικής σύμβασης της συμφωνίας πλαίσιο (3) διάρκειας, για την «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Ιλίου» συμπ. του δικαιώματος προαίρεσης έως και 15% και της εισήγησης νομικής υπηρεσίας

014/2023 – έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας που αφορά την επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία για τη σύναψη 2ης εκτελεστικής σύμβασης της συμφωνίας πλαίσιο (3) διάρκειας, για την «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Ιλίου» συμπ. του δικαιώματος προαίρεσης έως και 15% και της εισήγησης νομικής υπηρεσίας

014/2023 – έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας που αφορά την επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία για τη σύναψη 2ης εκτελεστικής σύμβασης της συμφωνίας πλαίσιο (3) διάρκειας, για την «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Ιλίου» συμπ. του δικαιώματος προαίρεσης έως και 15% και της εισήγησης νομικής υπηρεσίας