027/2023 – λήψη απόφασης για την έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 09/2022 μελέτης του έργου: «Δαπάνη μεταφοράς της ΔΕΗ στο ΚΗΦΗ»

027/2023 – λήψη απόφασης για την έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 09/2022 μελέτης του έργου: «Δαπάνη μεταφοράς της ΔΕΗ στο ΚΗΦΗ»