036/2022 – συγκρότηση επιτροπής της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου και Δ/νση Περιβάλλοντος, για το έτος 2022, βάσει του Ν. 4412/16

036/2022 – συγκρότηση επιτροπής της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου και Δ/νση Περιβάλλοντος, για το έτος 2022, βάσει του Ν. 4412/16