036/2023 – αποδοχή κατανομής ποσού 274.642,42 € έτους 2023 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

036/2023 – αποδοχή κατανομής ποσού 274.642,42 € έτους 2023 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης