048/2022 – έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού σχετικά με την επαναδιακήρυξη για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Ιλίου έτους 2021» (ομάδες 1-2-3-4-5-7-8-9-13) Συνολικού προϋπολογισμού: 102.911,76€ συμπ. Φ.Π.Α.

048/2022 – έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού σχετικά με την επαναδιακήρυξη για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Ιλίου έτους 2021» (ομάδες 1-2-3-4-5-7-8-9-13) Συνολικού προϋπολογισμού: 102.911,76€ συμπ. Φ.Π.Α.

048/2022 – έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού σχετικά με την επαναδιακήρυξη για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Ιλίου έτους 2021» (ομάδες 1-2-3-4-5-7-8-9-13) Συνολικού προϋπολογισμού: 102.911,76€ συμπ. Φ.Π.Α.