058/2022 – καταβολή αποζημίωσης σε Κων/νο ΓΕΡΑΓΓΕΛΟ