060/2022 – εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 10.7134.0004