062/2022 – Προγραμματισμός Προσλήψεων έτους 2022- Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης με πιστώσεις υπό τη μορφή αντιτίμου

062/2022 – Προγραμματισμός Προσλήψεων έτους 2022- Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης με πιστώσεις υπό τη μορφή αντιτίμου