070/2022 – συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στην υπ’ αριθμ. 42119/15-07-20 (ΑΔΑ: 62ΨΗ4691Ω2-Δ52) του ΟΑΕΔ

070/2022 – συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στην υπ’ αριθμ. 42119/15-07-20 (ΑΔΑ: 62ΨΗ4691Ω2-Δ52) του ΟΑΕΔ