077/2021 – Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση του Γνωμοδοτικού Οργάνου – Επιτροπής διενέργειας των εξαιρετικών διαδικασιών (συνοπτικοί διαγωνισµοί, διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης κ.λπ.) για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων έτους 2021

077/2021 – Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση του Γνωμοδοτικού Οργάνου – Επιτροπής διενέργειας των εξαιρετικών διαδικασιών (συνοπτικοί διαγωνισµοί, διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης κ.λπ.) για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων έτους 2021