086/2023 – μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρα υποβολής προσφορών καθώς και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με Α/Α Συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 187980 για την 1η Ομάδα και 187984 για την 2η Ομάδα, με αριθμό πρωτ. διακήρυξης 21889/23-03-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012349625 2023-03-23)

086/2023 – μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρα υποβολής προσφορών καθώς και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με Α/Α Συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 187980 για την 1η Ομάδα και 187984 για την 2η Ομάδα, με αριθμό πρωτ. διακήρυξης 21889/23-03-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012349625 2023-03-23)

086/2023 – μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρα υποβολής προσφορών καθώς και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με Α/Α Συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 187980 για την 1η Ομάδα και 187984 για την 2η Ομάδα, με αριθμό πρωτ. διακήρυξης 21889/23-03-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012349625 2023-03-23)