087/2021 – Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 015/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής