094/2022 – λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ