096/2021 – Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 15.6699.0004