107/2022 – λήψη απόφασης για την άσκηση έφεσης κατά της με αρ. Α 2618/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 24ο Μονομελές)