114/2023 – λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 2: «Ηλεκτρονικής αποσφράγισης αξιολόγηση και βαθμολόγησης οικονομικών προσφορών» της δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της «Μελέτες ωρίμανσης Πράσινου Σημείου στο Δήμο Ιλίου»

114/2023 – λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 2: «Ηλεκτρονικής αποσφράγισης αξιολόγηση και βαθμολόγησης οικονομικών προσφορών» της δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της «Μελέτες ωρίμανσης Πράσινου Σημείου στο Δήμο Ιλίου»