120/2022 – έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τις «Ιατρικές προληπτικές εξετάσεις εργαζομένων Δήμου Ιλίου»

120/2022 – έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τις «Ιατρικές προληπτικές εξετάσεις εργαζομένων Δήμου Ιλίου»