134/2023 – απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 794/2023 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη εργασιών ΔΕΔΔΗΕ