137/2022 – ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αγορά άδειας χρήσης της πλατφόρμας ΖΟΟΜ για ένα έτος

137/2022 – ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αγορά άδειας χρήσης της πλατφόρμας ΖΟΟΜ για ένα έτος