137/2023 – έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, βάσει του άρθρου 32, παρ. 2 περ. γ΄ του ν.4412/2016, (κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε απρόβλεπτη περίσταση), σύμφωνα με την υπ. αρίθ. Γνώμη Δ25 ΕΑΔΗΣΥ/2023, καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης, συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών και καθορισμός πίνακα αποδεκτών για την «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Ιλίου»

137/2023 – έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, βάσει του άρθρου 32, παρ. 2 περ. γ΄ του ν.4412/2016, (κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε απρόβλεπτη περίσταση), σύμφωνα με την υπ. αρίθ. Γνώμη Δ25 ΕΑΔΗΣΥ/2023, καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης, συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών και καθορισμός πίνακα αποδεκτών για την «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Ιλίου»

137/2023 – έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, βάσει του άρθρου 32, παρ. 2 περ. γ΄ του ν.4412/2016, (κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε απρόβλεπτη περίσταση), σύμφωνα με την υπ. αρίθ. Γνώμη Δ25 ΕΑΔΗΣΥ/2023, καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης, συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών και καθορισμός πίνακα αποδεκτών για την «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Ιλίου»