161/2022 – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: «Δημιουργία παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 693α του Δήμου Ιλίου»

161/2022 – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: «Δημιουργία παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 693α του Δήμου Ιλίου»

161/2022 – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: «Δημιουργία παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 693α του Δήμου Ιλίου»