175/2021 – λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού Ι: «Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών» της δημόσιας σύμβασης του έργου : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

175/2021 – λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού Ι: «Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών» της δημόσιας σύμβασης του έργου : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»