179/2023 – λήψη απόφασης επί της Α.Δ.Σ. 001/2023 του ΤοΣΠΠΑ Ιλίου περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας