186/2023 – έγκριση την εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 15.6142.0005