193/2023 – απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 1284/2023 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την μετακίνηση υπαλλήλου εκτός έδρας για μεταφορά ενός τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού για δωρεάν παραχώρηση στον Δήμο Δρόπολης Αλβανίας

193/2023 – απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 1284/2023 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την μετακίνηση υπαλλήλου εκτός έδρας για μεταφορά ενός τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού για δωρεάν παραχώρηση στον Δήμο Δρόπολης Αλβανίας

193/2023 – απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 1284/2023 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την μετακίνηση υπαλλήλου εκτός έδρας για μεταφορά ενός τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού για δωρεάν παραχώρηση στον Δήμο Δρόπολης Αλβανίας