227/2023 – έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τίτλο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Ιλίου» υποέργο 1

227/2023 – έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τίτλο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Ιλίου» υποέργο 1

227/2023 – έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τίτλο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Ιλίου» υποέργο 1