229/2023 – απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 1340/2023 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, που αφορά στη συμμετοχή αιρετών και υπαλλήλων σε συνέδριο στο εξωτερικό