231/2023 – λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ιλίου»

231/2023 – λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ιλίου»

231/2023 – λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ιλίου»