243/2023 – έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης και κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την απομάκρυνση με εκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP) από τους αποθηκευτικούς χώρους του εργοταξίου του Δήμου Ιλίου

243/2023 – έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης και κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την απομάκρυνση με εκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP) από τους αποθηκευτικούς χώρους του εργοταξίου του Δήμου Ιλίου

243/2023 – έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης και κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την απομάκρυνση με εκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP) από τους αποθηκευτικούς χώρους του εργοταξίου του Δήμου Ιλίου