248/2023 – έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη «Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών»