258/2023 – έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη «Προμήθεια γευμάτων για τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιλίου»

258/2023 – έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη «Προμήθεια γευμάτων για τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιλίου»

258/2023 – έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη «Προμήθεια γευμάτων για τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιλίου»