264/2023 – λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή από Ιανουάριο έως και Αύγουστο 2023, συνολικού ποσού 547,31€