271/2023 – λήψη απόφασης για την άσκηση έφεσης κατά των με αριθμό 7668/2023 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία)