282/2023 – έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 181,04€ για την εξόφληση δαπανών δημοσίευσης διακήρυξης σχετικά με την «Δημιουργία παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 693α του Δήμου Ιλίου» μετά από άγονο διαγωνισμό»

282/2023 – έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 181,04€ για την εξόφληση δαπανών δημοσίευσης διακήρυξης σχετικά με την «Δημιουργία παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 693α του Δήμου Ιλίου» μετά από άγονο διαγωνισμό»