309/2023 – λήψη απόφασης για συμμόρφωση με την 1534/2023 απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. εξέτασης της με ΓΑΚ 1184/01-08-2023 προδικαστικής προσφυγής κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης κατασκευής του έργου «Οριζόντια σήμανση σε διάφορα σημεία του Δήμου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας»

309/2023 – λήψη απόφασης για συμμόρφωση με την 1534/2023 απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. εξέτασης της με ΓΑΚ 1184/01-08-2023 προδικαστικής προσφυγής κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης κατασκευής του έργου «Οριζόντια σήμανση σε διάφορα σημεία του Δήμου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας»

309/2023 – λήψη απόφασης για συμμόρφωση με την 1534/2023 απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. εξέτασης της με ΓΑΚ 1184/01-08-2023 προδικαστικής προσφυγής κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης κατασκευής του έργου «Οριζόντια σήμανση σε διάφορα σημεία του Δήμου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας»